Miljö

IIS vill medverka till ett mer hållbart samhälle genom att bidra till en positiv samhällsutveckling och göra så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi kompenserar för de koldioxidutsläpp vi orsakar i vår verksamhet samtidigt som vi arbetar för att på olika sätt minska vår belastning på miljön.

Hållbarhetsredovisning

Under 2015 initierade IIS ett hållbarhetsarbete som inleddes med att identifiera våra främsta utmaningar och möjligheter på hållbarhetsområdet. Kartläggningen visar att våra mest väsentliga hållbarhetsområden är driftsäkerhet i domänverksamheten, objektiv folkbildning och integritet och informationssäkerhetsfrågor. Kartläggningen ligger till grund för innehållet i vår första hållbarhetsredovisning och även vår hållbarhetsstrategi. IIS kommer fortsättningsvis årligen publicera en hållbarhetsredovisning som på ett konsekvent och transparent sätt berättar varför och på vilka olika sätt vi bidrar till positiv och hållbar samhällsutveckling. Läs mer här.

Uppförandekod

Stiftelsens uppgift är att verka för stabilitet i internetinfrastrukturen i Sverige samt verka för kunskapsspridning gällande internet och elektronisk kommunikation. IIS säkerställer korrekt agerande i detta uppdrag genom en uppförandekod som utgår från FN:s tio principer enligt Global Compact. Koden kompletterar och sammanfattar stiftelsens olika policyer, personalhandbok och styrdokument på en övergripande nivå. Koden syftar även till att säkerställa efterlevnad i IIS leverantörsled. Därmed omfattas även stiftelsens leverantörer och deras underleverantörer av koden.

Miljöpolicy

IIS vill ta ett övergripande ansvar för miljön i verksamheten som vi bedriver. Vi vill minimera vår påverkan på miljön och tycker det är viktigt att miljöarbetet blir en naturlig del i det dagliga arbetet. Grunden för vårt miljöarbete är vår miljöpolicy. Den beskriver vilka värderingar som styr vårt miljöarbete och åt vilket håll vi ska arbeta för att minska vår negativa påverkan på miljön.

Klimatanalys

Sedan 2008 utför vi vartannat år klimatanalyser av vår verksamhet i samarbete med U&We. IIS verksamhet har varit expansiv med ett ökat antal medarbetare, men trots det har den totala klimatpåverkan minskat med drygt 230 ton CO2e sedan 2010. Mellan åren 2014-2016 lyckades vi minska klimatpåverkan per anställd från 4,1 till 3,9 ton CO2e. Likaså minskade klimatpåverkan per domän från 0,19 till 0,15 kg CO2e under dessa år. Att vi lyckats minska den negativa påverkan på miljön så pass mycket sedan 2010 beror främst på att vi sett över och effektiviserat vår slavserverdrift, minskat antalet trycksaker till ett minimum genom digitalisering samt ställt om till gröna serverhallar.

Klimatkompensation

Vi klimatkompenserar för våra utsläpp från verksamheten med hjälp av Zeromission. Efter den senaste klimatanalysen 2016 var kompensationen lokaliserad till Gold Standard-certifierade projektet SKG Sangha Biodigester PoA, där man installerar biogasanläggningar för att skapa ren och hållbar energi i Indien.

Minskad negativ påverkan

IIS arbete för att minska sin negativa påverkan på miljön består bland annat av:

  • Välja leverantörer av produkter och tjänster som har en uttalad miljöpolicy.
  • Klimatsmarta kontorslokaler.
  • Effektivisera vår slavserverdrift.
  • Välja digital kommunikation istället för trycksaker och uppmana våra kunder att välja e-­avi istället för pappersavi.
  • Ha en miljögrupp bestående av medarbetare som arbetar med intern förbättring av vår miljöpåverkan, till exempel ekologisk mat vid events, källsortering, miljömärkt kontorsmaterial och fortbildning för medarbetare.
  • Erbjuda alla anställda årskort hos SL som förmån för att fler ska välja kollektivtrafik istället för bil.
  • Uppmana alla anställda att välja miljövänliga alternativ vid tjänsteresor.
  • Miljömärkning av vår årliga konferens Internetdagarna.