Information till dig som är avikontakt gällande avisering

Följande information gäller enbart för dig som står som avikontakt för ett domännamn.

När du får en avi som avikontakt är inte momsen specificerad. Detta på grund av att du endast är en betalningsförmedlare. Du får varken dra momsen eller fakturera momsen på detta eftersom det är innehavaren som är slutkunden.

Du som avikontakt är endast betalningsförmedlare avseende de belopp som finns specificerade på avin. Det innebär att du inte har avdragsrätt för den moms som finns specificerad. Å andra sidan ska du heller inte redovisa någon utgående moms på det belopp du erhåller från domäninnehavaren. Du som avikontakt kan alltså inte fakturera slutanvändaren i eget namn.

År 2 – Redovisning av förnyelseavier

När .SE tillhandahåller SE-domäner andra året, sker detta direkt till domäninnehavaren då denne är avtalspart med .SE. Det innebär att .SE är ansvarig för att redovisa eventuell utgående moms på sitt tillhandahållande.

Du som betalningsförmedlare (billing c) är endast betalningsförmedlare avseende de belopp som finns specificerade på avin. Det innebär att du inte har avdragsrätt för den moms som finns specificerad. Å andra sidan ska du heller inte redovisa någon utgående moms på det belopp du erhåller från domäninnehavaren. Du som betalningsförmedlare (billing c) kan alltså inte fakturera slutanvändaren i eget namn.

Om du vill ge dina kunder en ”rabatt” går det givetvis bra men den skall inte förväxlas med det domännamnspris som .SE angivit på avin. Rabatten bör istället hanteras mot de övriga tjänster som du själv tillhandahåller till domäninnehavaren.

Om du från dina kunder tar ut ett pris som överstiger domännamnspriset ska överskjutande belopp inte heller förväxlas med det domännamnspris som .SE angivit på avin. Det överskjutande beloppet utgör ersättning för en tjänst som du har tillhandahållit, inte .SE. Därför ska du specificera och fakturera tillhandahållen tjänst i eget namn.

I samband med aviseringen kommer .SE att skicka ett detaljerat underlag till dig som betalningsförmedlare (billing c). Syftet är att underlätta hanteringen av momsen för alla parter.

Enligt mervärdesskattelagen samt EG:s sjätte momsdirektiv är det fakturautställaren (.SE) som ansvarar för att innehållet i fakturan överensstämmer med gällande regler. Vidare krävs en korrekt utformad faktura för att domäninnehavaren ska få avdragsrätt för ingående moms.

På er faktura till innehavaren skall följande framgå:

Eftersom det är .SE som tillhandahåller SE.domäner direkt till domäninnehavaren ska det av din faktura/bilaga framgå att du fakturerar i .SE:s namn.

Det skall framgå på fakturan/bilagan att betalningsförmedlaren (billing C) fakturerar i .SE (Stiftelsen för internetinfrastrukturs) namn, dvs. betalningsförmedlaren (billing C) ska bl.a. ange att det är .SE som i förekommande fall är fakturautställare samt ange .SE:s organisationsnummer. (802405-0190).

Enligt mervärdesskattelagen och EG:s sjätte momsdirektiv är det fakturautställaren (.SE) som ansvarar för att innehållet i fakturan överensstämmer med gällande bestämmelser i mervärdesskattelagen och det sjätte direktivet.

Huruvida tillhandahållandet av en .SE-domän ska beskattas med eller utan moms är beroende av dels vem (privatperson eller företagare) som köper tjänsten, dels var köparen har sin hemvist. Reglerna är med andra ord komplicerade. Nedan följer en sammanställning av beskattningsreglerna.

1. Svensk privatperson Svensk moms

2. Svensk näringsidkare Svensk moms

3. Privatperson inom EG Svensk moms

4. Näringsidkare inom EG Ingen moms

5. Utländsk privatperson utom EG Ingen moms

6. Utländsk näringsidkare utom EG Ingen moms

I syfte att underlätta hanteringen är det underlag som du får i samband med aviseringen uppdelat i enlighet med ovanstående kundkategorier.

I de fall ett tillhandahållande ska faktureras utan moms ska det enligt mervärdesskattelagen framgå på vilken grund .SE inte har fakturerat med moms. Detta sker vanligtvis genom hänvisning till aktuella lagparagrafer på fakturan.

För kategori 4 ovan ska följande anges på fakturan:

In accordance with 6th VAT Council Directive the customer will account for VAT in country where registered.

För kategori 5 och 6 ovan ska följande anges på fakturan:

No VAT. According to Swedish VAT Act the services are exported.